Gdy psychiatra spotyka w [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 34 opinie.

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do do­mu.

aforyzm • 19 kwietnia 2019, 00:00

sko­ro tak twierdzisz 

Miało sens. To była iro­nia, jeśli nie zauważyłeś.

Re­mis­ja i na­dal nadęte ego. Wi­docznie to za­burze­nia oso­bowości. W tym przy­pad­ku nie ma mo­wy o re­mis­ji. ;) 

czy­li two­je stwier­dze­nie nie miało sensu
jes­tem w re­mis­ji od ja­kichś 19 miesięcy 

Nagła pew­nie nie, ale re­mis­ja na pewno. 

a is­tnieje coś ta­kiego jak "nagła remisja" 

A, czy­li nagła re­mis­ja. ;) 

gdy­bym był w ma­nii lub depresji
raczej bym z tobą nie rozmawiał 

co tu się 

To tyl­ko two­je mniema­nie, naj­pewniej w fa­zie ma­niakal­nej. To nie od­wa­ga, tyl­ko nędzna kom­pensac­ja niepew­ności. Wszys­tko za­leży od biegu­na, na którym się znajdujesz.
Lękać się to żaden wstyd, na­tomiast brak lęku do­wodzi je­dynie mi­zer­ne­go po­ziomu intelektualnego.


Wszys­tko ci wy­baczam. ;) 

nie boję się niczego
na­wet włas­nej głupo­ty, po­rażki, hi­pok­ryzji czy nieracjonalności
wi­docznie jes­tem słab­szy niż ty
wy­bacz mi 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]