Dobre uczynki są łatwiejsze [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 17 opinii.

Dob­re uczyn­ki są łat­wiej­sze od by­cia dob­rym człowiekiem.

aforyzm dnia z 11 czerwca 2019 roku
zebrał 9 fiszek • 2 czerwca 2019, 23:28

Możesz, ale będziesz w błędzie. Ale to praw­da, kto goop­co­wi zab­ro­ni być goop­cem? :p
Goopo­ta nig­dy nie przes­ta­je zadzi­wiać. :p 
To two­ja wiz­ja świata nie przys­ta­je do te­go, co jest, goopol­ku pa­ten­to­wany. :p

Kiepsko [...] — czytaj całość

Ja wszys­tko mogę, któż mi zab­ro­ni? :)
Two­je zdzi­wienie Cię nie opuszcza, bo świat in­ny jest, niż Ci się wy­daje. :P

Chciałem ra­tować bur­ka... przed Tobą, ale wy­gadałem się. :D

Oj goopioot­ka Żmij­ka, nic nie [...] — czytaj całość

Prze­badaj wzrok, smoczku. "My­lem" to nie to sa­mo co "myłem". Płci mi się nie mylą. Ty nie możesz po­wie­dzieć "myłam", ale ja mogę po­wie­dzieć "myłem" i nie będzie to błąd. Zaw­sze zadziwiali [...] — czytaj całość

można być ma­sowym mor­dercą, lu­dobujcą i jed­nocześnie kochającym oj­cem dla swo­jej rodzi­ny. można być dob­rym człowiekiem (żołnie­rzem), człon­kiem par­tii czy wyz­nawcą re­ligii poj­mującym dob­ro ja­ko przes­trze­ganie rytuałów...
prze­waga jed­nych czynów nad dru­gimi tych [...] — czytaj całość

Grat­ki dla Żmijki.
Też się cieszę, że Jej po­noore goopot­ki zos­tały wyróżnione. :D 

Miłe zaskoczenie 

faj­nie, że tek­st dnia wrócił

uznanie 

Zos­ta­wiam fiszkę. 

Oooo powrociloooo 

:) 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]